محصول اخیر موسسه هفت خیزران هنر

نام: شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

کارگردان: راما قویدل، احمد معظمی، محمود معظمی، سید محسن یوسفی، نوید میهن دوست، رضا ابوفاضلی، داریوش یاری، امیر مسعود آقاباباییان و ...

نویسنده: فیلم‌نامه بیشتر اپیزودهای این مجموعه را محسن سرتیپی، طلا معتضدی، نازنین فرخلو، نیلوفر محلوجی، محمد محمود سلطانی، مصطفی زندی، مسعود کرمی، ندا نوبخت و حسین تراب نژاد، نوشته‌اند.

تهیه کننده: اکبر تحویلیان

سال ساخت: 1395=1389شاید برای شما هم اتفاق بیفتد مجموعه‌ای تلویزیونی است که از شبکه تهران پخش می‌شد. هر قسمت از این مجموعه موضوع متفاوتی دارد. در این مجموعه سعی شده تا از داستان‌های واقعی که ممکن است برای هر یک از افراد جامعه اتفاق بیفتد، استفاده شود.قسمت ها :

:: درنگ :: زنـگ‌هـا
:: زماني ديگر :: بازگشت
:: هيئت دار :: تا انتهاي خواب
:: تشويش :: دونده
:: رشوه‌ي كـارگشـا :: تاوان خوبي
:: تو مشغول مردنت بودي :: بي قراري
:: حباب :: در تاريکي
:: آخر خط :: روياي تلخ
:: داوري :: حقيقت
:: برج جهان :: تهمت
:: حرف مردم :: باقيمانده روز
:: دنياي قشنگ :: بسوي خورشيد
:: تا آرام گيرد :: حامي
:: پژواك :: تغيير
:: تقدير :: توبه
:: بر بال باد :: تجسس
:: قصه‌ي يك پدر :: هستـي و يـغمـا
:: دست شيطان :: تيغ كهنه
:: همين نزديكي‌هــا :: قـرار عـاشورا
:: دسـتـبــرد :: همسايه‌ات را مقدم دار
:: خوابگرد :: تنهايي
:: راز :: فردايي بهتر
:: دعــوت :: بعضــي رويــاها
:: شــادي از دست رفتـه :: به عهدت وفــا كـن
:: بازيگر :: همنوعـت را دوسـت بـدار
:: يك اشتباه ســاده :: قتل مكن
:: بـازمانـده‌ي روز :: شانه‌هايي كه دنيا را به دوش مي‌كشنـد
:: نور در تاريكي :: يك نسيم خنك بهاري
:: وراي زندگـي معمـول :: انگـار گفتـه بــودي
:: مـيهمـان :: نيمه‌ي پنهان
:: نبش قلب :: مهمان ناخوانده
:: مزاحم :: مثل يك مرگ
:: ماه در مرداب :: گنجشك‌هاي شاهد
:: كنــترل :: شوخي
:: شب علي‌اصغر :: شب شكار
:: سكوت :: سقــوط
:: سقـف شـيشـه‌‌اي :: سـايه‌هــا
:: مكـافـات :: طيـب و طـــاهـر
:: تـدبيــر :: افـشـاي راز
:: جهيـزيـه‌ي زيبـا :: تلـخ و شـيرين
:: دور و نـزديـك :: شــاهــد
:: پرندگـان شـاهـد :: پـاپـوش
:: دو روي سكـه :: ثلـث شـب
:: همپـاي يـك پيـاده :: غزلي كه شيـطان به نام من سـرود
:: نقطه‌ي تـلاقي :: تنها براي يك شـب
:: هـشـــدار :: گـره بـر بـاد
:: بـا مـن بـاش :: شبـانـه
:: پـس‌انــداز :: خواب بــرفـي
:: اتفاق، خودش مي‌افتد :: سايه‌هاي بلند باد
:: به دنبال آرزو :: مشترك مورد نظر در دسترس نمي‌باشد
:: يك خط در ميان :: تـوطئـه
:: فرصتي ديگر، شـايد :: حسـرت
:: براي يك گذشته‌ي دست‌نويس :: دور بـاطل
:: هميشه داماد :: معامله‌ي پاياپاي
:: بعد از جدايي :: آنچه نمي‌خواستم بداني
:: تـــا انتهــا :: يـك اتفـاق
:: به جبـران يك اشتباه :: راه طولاني
:: كاغذ سفيد :: قدم نو رسيده
:: بازخواني يك اتفاق :: صـنـدلــي
:: آن دسته از آدم‌هايـي كــه :: راننده تـاكسـي
:: ساعت 8 صبــح :: سـفـر
:: نـاخـوانده :: خاطـره‌ي سپيد
:: يك داستان واقعي :: تمام آنچه نمي‌خواستم بداني
:: باغ انـار :: يك اشتباه
:: سه دقيقه تا زنده ماندن :: يك اشتباه
:: راه و بي راه :: برنده‌ي بازي
:: بعد از تو :: چشمــان بــاز
:: پايان بازي :: خــواب آرام
:: خيـال آسـوده :: زندگي دوباره
:: كــلاف محـبـت :: يك لحظه غفلـت
:: يــه زنـدگي راحـت :: گوشي همراه
:: وسوسه‌ي پارکبــان :: زندگي با وجدان آسوده
:: محدوده‌ي خطر :: مردن به اختيار
:: شليک به خود :: نـذر
:: فرجـام :: گوشي همراه
:: تصفيه حساب :: نسيان
:: حـاجـت :: مسافر دو دنيا
:: و نسيم مي‌وزد :: مهـلت‌يافتگـان
:: خواب گران :: مي‌شه دوباره شروع کرد
:: سقوط آزاد :: اتفاق خودش نمي‌افتـد
:: دفترچه راهنما :: سربازي
:: کسي بين ما :: رهــايي
:: در کنار هم :: طعم زندگي
:: فريب :: آخرين قدر
:: قلب مهربان :: ازدواج آسان
:: از دست رفته :: دروغ
:: جبـران :: بهترين راه
:: دوباره نگاه کن :: سرانجـام
:: نظر کرده :: قـول مـردونه
:: پيش از سقوط :: فقط چند روز
:: دو راهــي :: خودکرده را تدبير نيست
:: آغاز تلـخ :: حلواي نقـد
:: آسان‌ترين راه :: آخرين پـل
:: يه لقمه دروغ :: بـار کـج
:: کپـي برابر اصـل :: برنـده ي خوشبخت
:: يه زنـدگي ساده :: دل شکسته نبايد داشت
:: غفـلـت :: در سراشيبـي
:: بهشت همين نزديکي :: فـريادرس
:: پيک عروس :: پيش از آن که بداني، مرده‌اي
:: شرطي براي زندگي :: آفتاب اميد
:: فرصتي دوباره :: نقطه‌ي صفر
:: بيراهه :: برگ آخر
:: جبران ناپذير :: در ميان جمع
:: بهاي ماندن :: پيله
:: گواهي عشق :: ميزان
:: بـزرگـراه :: به آهستگي
:: عاشق :: فرار سرباز شايان
:: تولد دوباره :: يه روز بخصوص
:: لطفا حلالم کن :: مسافر مفلس
:: مکث :: شاهد
:: يه دروغ کوچولو :: زندگي با چشمان بسته
:: ما همه مثل هميم :: یک لحظه خاموشی
:: بعد از اولین گناه :: گودال
:: زندگی شرافتمندانه :: راز موفقیت
:: آبرو :: کوردل
:: جایزه ای برای قدرت :: ساختمان ایده‌آل
:: قلب شکسته :: نیمه‌ی گم شده
:: چهره به چهره :: هنوز هسـتم
:: مرخصـی اجبـاری :: حـاج خانـوم
:: نــدارهــا :: بومـرنگ
:: کسی مرا می‌بیند :: بــازی
:: بـرداشت دوم